Trivsel- och ordningsregler för Brf Höstfibblan 8

För allas trevnad önskar Bostadsrättföreningen att de boende följer nedanstående trivsel- och ordningsregler. Reglerna är beslutade av styrelsen den 21 mars 2022 samt redovisade vid årsstämma den 15 juni 2022.

På föreningens hemsida www.hostfibblan8.se finns information samlad som rör ditt boende.

ANSVAR FÖR TRIVSEL
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är trivsel, ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller även föreningens egna hyresgäster samt andrahandshyresgäster.

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du kan bo kvar.

OM ALLMÄN AKTSAMHET
Föreningens egendom. Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Balkong/altan. Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Placera blomlådor och andra anordningar innanför balkongräcket. Det är inte tillåtet att göra infästningar i fasaden (detta påverkar tätskiktet och riskerar skada hela fasaden).

Fåglar. Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka tills sig råttor eller andra skadedjur.

TRIVSEL INOMHUS OCH UTOMHUS
Visa hänsyn till grannar och närmiljö.

Rökning i föreningens gemensamma utrymmen är förbjudet. Rökning direkt utanför entréer undanbeds. Cigaretter får inte kastas direkt på marken eller från fönster och balkonger.

Grillning på balkonger får inte ske så att det orsakar obehag för andra boende. Grillning med kolgrill är inte tillåtet med hänsyn till brandrisken.

Hundar ska vara kopplade inom området. Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar inom fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

Ifall ohyra upptäcks i lägenheten, ska felanmälan till fastighetsförvaltaren ske omedelbart så att spridning av ohyra inte sker till angränsande lägenheter.

Motortrafik på gårdar och gågator bör undvikas. Det är dock tillåtet att åka in för att lasta i eller ur bilen om man har tunga inköp som inte kan bäras från parkeringsplatsen.

I övrigt hänvisas boende till Täbys lokala ordningsföreskrifter.

STÖRANDE VERKSAMHET
Bullrande eller annan störande verksamhet ska undvikas såväl inom- som utomhus. Detta gäller särskilt mellan kl. 22.00 och 07.00 (vardagar) / 10.00 (helger). Exempelvis ska hög volym på radio/TV eller användning av tvättmaskin/torktumlare undvikas under dessa tider.

Alla vill ha det fint i sina lägenheter. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Sådan verksamhet kan genomföras på vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt på helger mellan kl 10.00 och 17.00. I samband med renovering i lägenheten eller andra aktiviteter som skräpar ner i trapphus och andra gemensamma utrymmen ska dessa städas av den som orsakat nedskräpningen.

Vid planerade större renoveringar eller fester rekommenderas att anslag sätts upp i entrén för att informera grannar om detta samt möjliggöra att de kan kontakta lägenhetsinnehavaren vid eventuella frågor.

Om du störs av dina grannar, kontakta störningsjouren. Kontaktinfo finns på separat anslag i entréerna.

SOPHANTERING, TVÄTTSTUGOR, GEMENSAMMA UTRYMMEN MM
Allt avfall ska slängas i anvisade utrymmen och kärl. Hushållsavfall bör källsorteras. Grovsopor slängs i anvisade grovsoprum. Vid stora mängder grovsopor hänvisar föreningen till Hagby återvinningsanläggning. Byggavfall får inte slängas i föreningens soprum, utan ska transporteras till återvinningsanläggning. Ytterligare information finns i utrymmena för hushållssopor och återvinning mm.

Tvättstugor ska vara rena och städade när man avslutat sin tvättid. Information om regler kring tvättider mm finns i tvättstugorna.

Se till att dörrar till låsta gemensamma utrymmen är stängda och att belysning är släckt efter att ni varit där (gäller där automatisk belysning inte finns installerad). Se till att porten till entréer går i lås efter dig. Detta för att förhindra att obehöriga kommer in genom porten. Var sparsam med att lämna ut portkod till obehöriga.

Skyltning eller anslag på fastighetens väggar, i entréer, hissar, trappuppgångar eller anslagstavlor är inte tillåtet. Undantag medges för boendes tillfälliga meddelanden, t ex vid störning på grund av renovering eller fest.

BRANDSÄKERHET MM Trapphusen är utrymningsvägar och ska hållas fria för utrymning. Föremål som hindrar utrymning via trapphusen och räddningstjänstens framkomlighet är inte tillåtna. Motordrivna fordon får inte förvaras/ställas i cykelrum, lägenheter eller entréer p g a brandfara.

Fungerande brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Om du saknar brandvarnare, vänligen kontakta förvaltaren. Se vidare separat anslag avseende brandsäkerhet.

I det fall kamin eller öppen spis finns i lägenheten måste dessa för att få användas ha godkänt bygglov, vara godkänd att använda av sotare samt av styrelsen.

I Sverige finns regler för förvaring av brandfarliga vätskor och gaser, exempelvis lösningsmedel, bensin och gasol. I flerbostadshus innebär detta att man i lägenheten endast får förvara mindre mängder brandfarliga vätskor och gaser. Säkerställ att gällande regler följs om denna typ av vätskor och gaser förvaras i lägenheten, (se MSB:s hemsida, www.msb.se). Det är förbjudet att förvara fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser i förråd i källaren och på vinden.

NYTTJANDE AV BOSTADEN, UTHYRNING, OMBYGGNATION OCH RENOVERING
Lägenhet får endast användas till det ändamål som anges i hyres- eller upplåtelseavtalet, det vill säga som privatbostad för eget boende. Det finns möjlighet att tillfälligt hyra ut sin lägenhet i andra hand. För detta krävs styrelsens medgivande, innan andrahandshyresgästen flyttar in. Observera att lägenhetsinnehavaren har fullt ansvar för att den som hyr i andra hand följer ordningsreglerna och i övrigt är skötsam. Föreningen tar ut avgift för andrahandsuthyrning. Mer information om andrahandsuthyrning finns på hemsidan.

Det är bostadsrättshavarens ansvar att arbete i lägenheter utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande branschregler för våtrum, VVS- och elarbeten samt att entreprenörer med erforderlig kompetens och behörighet anlitas. Innan arbetet påbörjas bör kontakt tas med det egna försäkringsbolaget för att undersöka om det föreligger särskilda försäkringsvillkor för planerade renoveringar/ombyggnationer.

Observera att det vid renovering/ombyggnation eller andra åtgärder i lägenheten som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för vatten, avlopp, ventilation, värme eller vatten, eller annan väsentlig ändring i lägenheten krävs styrelsens tillstånd. Styrelsen har rätt att begära in en byggteknisk utredning och annat underlag som utvisar vilka åtgärder som ska genomföras i lägenheten och vilken inverkan åtgärderna har på lägenheten. Tillsyn kan ske för att kontrollera att lägenheten inte innefattar otillåtna installationer eller ändringar. Om anmärkningar finns åläggs den boende att ansöka om tillstånd för ändring alternativt att återställa lägenheten. Se även särskilda regler avseende ombyggnation och tillsyn mm på föreningens hemsida.

FELANMÄLAN SAMT FRÅGOR OM DRIFT / SKÖTSEL AV FASTIGHETEN Vid felanmälan eller frågor om drift / skötsel av fastigheten, se hemsidan eller separat anslag i entréerna från fastighetsförvaltaren, hissentreprenören samt leverantör av bredband respektive TV-tjänster.

STYRELSEN Styrelsens uppgift är i första hand att hantera strategiska frågor. Frågor kring drift eller skötsel av fastigheten inklusive felanmälningar och frågor av administrativ karaktär hanteras i första hand av fastighetsförvaltaren. Se ovan.

KONTAKT MED STYRELSEN Styrelsen nås på eller genom att lämna en lapp i föreningens brevlåda, Korsvägen 18.

INFORMATION IN ENGLISH For information in English, please contact the board via e-mail or a note in the board mailbox at Korsvägen 18.

Utöver dessa trivsel- och ordningsregler gäller föreningens stadgar och lag. Styrelsen Brf Höstfibblan 8.

Styrelsen Brf Höstfibblan 8