Regler vid ombyggnation, renovering m.m. samt information om tillsyn av lägenhet

Ombyggnation
En bostadsrättshavare ansvarar för lägenhetens skick enligt bostadsrättslagen 7:12. Bostadsrättshavaren behöver i vissa fall tillstånd från styrelsen för att utföra åtgärder i lägenheten enligt Bostadsrättslagen 7:7 och stadgarna. Vissa åtgärder kan också kräva bygglov.

Bostadsrättshavaren får inte utföra följande ombyggnadsåtgärder utan styrelsens godkännande:
- åtgärder som innebär att lägenhetens och fastighetens ventilation kan komma att påverkas,
- ingrepp på föreningens ledningar och stammar såsom vatten, avlopp och ventilationskanaler,
- installation av dusch, duschkabin eller liknande i utrymme som inte är försett med godkänt tätskikt, innehar golvbrunn, uppfyller gällande branschstandard och inte har fullgod ventilation,
- installation av ny golvbrunn eller annan åtgärd som kräver bilning,
- rivning, helt eller delvis, av bärande vägg.

Bostadsrättshavaren ska hos styrelsen ansöka om tillstånd för ombyggnationer i lägenheten. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:
- vilka ombyggnadsåtgärder som ska utföras,
- uppgift om entreprenör/hantverkare som ska utföra ombyggnationen,
- entreprenören/hantverkaren ska vara behörig, inneha F-skattesedel och inneha godkänt certifikat för respektive område som berörs av ombyggnationen såsom el, säkert vatten och tätskikt m.m.,
- entreprenören/hantverkaren ska inneha allrisk- och ansvarsförsäkring (kopia på entreprenörens/hantverkarens försäkringsbrev ska ges in till styrelsen),
- kopia på ansökan till kommunen samt kopia på godkänt beslut från kommunen för åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan,
- ritningar, annan dokumentation och/eller konstruktionshandlingar över ombyggnationsåtgärderna,
- tidsplan över ombyggnationen.

Styrelsen behandlar endast fullständig ansökan. Styrelsen meddelar sitt beslut skriftligt.

Ett godkännande från kommunen innebär inte att bostadsrättshavaren har ett godkännande från styrelsen.

Det är aldrig tillåtet att dra vatten och avloppsledningar, som inte uppfyller gällande branschföreskrifter, ovanpå golv från ett rum till exempelvis WC. Detta kan orsaka omfattande vattenskador inom fastigheten. Skadan omfattas vanligtvis inte av försäkringen vilket innebär att bostadsrättshavaren själv få bekosta skadan. 

Underhåll och renovering
I enlighet med föreningens stadgar får bostadsrättshavaren utan styrelsens godkännande utföra renovering av lägenhetens ytskikt av tak, väggar, tak och golv och annan inredning såsom utbyte av köksinredning, badrumsinredning m.m.

- Notera att enbart kolfilterfläkt får användas som köksfläkt och att eventuella kompletterande fläktar (exempelvis vid inrättande av pentry) inte får kopplas på de gemensamma ventilationsrören (all luft måste gå tillbaka ut i lägenheten).
- Notera att gällande brandskyddsföreskrifter måste följas vid all ombyggnad, underhåll och renovering. Exempelvis kan detta påverkas av att bygga igen en innerdörr. Även ventilationen kan påverkas av en sådan åtgärd.
- Notera att radiatorerna (elementen) i lägenheterna tillhör föreningen, dessa får inte monteras bort utan tillstånd.

Otillåten ombyggnation
I det fall Bostadsrättshavaren genomför ombyggnation utan styrelsens godkännande har Föreningen rätt att kräva att lägenheten ska återställas och att samtliga otillåtna ombyggnationer monteras bort. I det fall bostadsrättshavaren inte fullföljer styrelsen anmaning har Föreningen rätt att göra det på Bostadsrättshavarens bekostnad.


Tillsyn av lägenheter
Bostadsrättslagen 7:13 reglerar föreningens rätt att tillträda lägenheter för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. Brf Höstfibblan 8 har som ambition att få en bättre överblick av lägenheternas status och kommer därför att ha regelbundna avstämningar kring detta, vilket innefattar att utföra tillsyn i lägenheter. Beslut om tillsyn baseras på att styrelsen uppmärksammat flera fall av otillåtna installationer och ombyggnationer inom föreningen. Begäran om tillsyn görs av förvaltaren och kan ske exempelvis vid avflyttning, vid misstanke om olovlig ombyggnation/installation, vid OVK-besiktningar eller andra åtgärder kopplade till förvaltning av fastigheten. Eventuell tillsyn bekostas av föreningen.

Syftet med tillsynen är att kontrollera att inga lägenheter har otillåtna installationer eller ändringar i enlighet med Bostadsrättslagen 7:7 och avser de delar av lägenheten som föreningen ansvarar för. Det tillsynen främst omfattar är tillståndspliktiga åtgärder kopplade till installationer av vatten, avlopp, värme och ventilation (synliga skador/fel), synliga konstruktions- och fuktskador på bärande delar, ändrad planlösning utan bygglov/ tillstånd, samt öppningsbarhet och tätning på fönster och dörrar (ventilation samt brandsäkerhet).

Om anmärkningar finns åläggs den boende att ansöka om tillstånd för ändring alternativt att återställa lägenheten.

Tillsyn bidrar till att minska kostnaderna för föreningen genom att skador eller försämrad funktion på allmänna system orsakat av olovliga installationer/ ombyggnationer undviks samt minskar risken att lägenheter överlåts som har otillåtna installationer eller ändringar.

Observera att tillsynen INTE utgör en överlåtelsebesiktning och att den inte heller är komplett, det är enbart en översiktlig tillsyn för att föreningen ska minska risken för oförutsedda kostnader pga skador kopplade till otillåtna installationer och ombyggnationer.

Frågor hänvisas till fastighetsförvaltaren.

Kontaktuppgifter finns i alla entréer samt på föreningens hemsida www.hostfibblan8.se

Styrelsen Brf Höstfibblan 8