Information från Höstfibblans valberedning!

Valberedningens uppgift är att tillse bostadsrättsföreningens behov av en väl fungerande styrelse med rätt sammansättning och hänsyn tagen till kompetens och erfarenheter.


Kom med dina synpunkter!

Vad behöver särskilt tänkas på?

Har Du förslag till förändringar?

Skicka dina synpunkter, förslag och önskemål senast 30 mars till

valberedning@hostfibblan8.se

Du kan även lämna förslag i ett förseglat kuvert, adresserat till valberedningen, i någon av föreningens brevlådor på Östra Banvägen 68 eller Korsvägen 18.

 

Delta i styrelsearbetet

Vill du vara med i styrelsen eller bidra på annat sätt till arbetet i föreningen?

Just nu har styrelsen särskilt behov av en byggnadstekniker. Antingen som styrelsemedlem eller som bollplank.

Hör av dig!

Tänk på att dina förslag skall innehålla sådant som rör styrelsens sammansättning och arbete.

 

Hälsningar,

Valberedningen

Hans Malmborg, Lars-Erik Ekström, Irene Persson och Ulrika Langels

Information – Parkeringsplats med laddbox

Om du har elbil eller en pluginhybridbil och vill få tillgång till en plats med laddbox kontaktar du föreningens förvaltare och anmäler ditt intresse för parkeringsplats med laddbox. Det är förvaltaren som administrerar föreningens parkeringsplatser.

Du som har en parkeringsplats med laddbox men inte utnyttjar el från laddboxen kan i ett senare skede komma att behöva byta till en parkeringsplats utan eluttag om någon annan har elbil eller pluginhybridbil som behöver eluttag för laddning. Du kommer vid ett sådant byte således inte bli utan parkeringsplats.

Kontaktuppgifter till föreningens förvaltare är följande:

Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Telefon 08-617 76 00

Mejl: kundservice@fastighetsagarna.se

Glasåtervinning

Föreningen har glassortering för samtliga medlemmar och hyresgäster som bor i Höstfibblan8.

Glassorteringen finns i soprummet på Kanalvägen 18-20 (gamla delen) samt i elavfallsrummet i valvet mellan Korsvägen 26 & 28 (nya delen).

Vi vill också passa på att be alla om att hjälpas åt att se till så att vi har rena och fina soprum. Prata gärna med dina grannar om du ser att någon kastar fel sopor på fel ställen m.m.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 27 maj 2020

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 (Corona) så har Riksdagen antagit en lag som temporärt ska underlätta för bl.a. bostadsrättsföreningar att genomföra stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras. Flera av medlemmarna i Brf Höstfibblan 8 ingår i Folkhälsomyndighetens utpekade riskgrupp (70+ år).

I den uppkomna situationen kommer det därför vara möjligt för en medlem att vara ombud för upp till 3 andra medlemmar i Brf Höstfibblan 8.

Vi i styrelsen kan inte förhindra om ni vill delta personligen på stämman, men har du symptom, är sjuk eller tillhör en riskgrupp så avråder vi från att ni deltar och uppmanar er att använda er av ombudsfullmakt. Detta är i linje med lagens syfte och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Distribution av ombudsfullmakt, årsredovisning och årsberättelse kommer ske till alla medlemmars brevinkast samt finnas tillgängligt på föreningens hemsida.

Årets ordinarie stämma kommer till stor del enbart beröra frågor som enligt lag och stadgar behöver hanteras.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen, gärna via mejl till info@hostfibblan8.se. Vi kommer även fortlöpande uppdatera information på föreningens hemsida www.hostfibblan8.se.

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Kallelse och dokument har delats ut till samtliga medlemmars brevlådor samt finns för nedladdning nedan.

Fri passage i allmänna utrymmen

Vi vill påminna alla boende att pga. säkerhetsskäl får det inte finnas några materiella föremål/saker i allmänna utrymmen så som i trapphus, i källargångar/utrymmen och vindsgångar/utrymmen.

Med material menas dörrmattor, barnvagnar, cyklar/sparkcyklar, möbler och andra föremål som kan stå i vägen och utgöra en säkerhetsrisk.

Detta måste flyttas för att hålla en bra framkomlighet.

Vi kommer lappa lösa föremål och efter en överenskommen tid ta bort föremål som inte blivit flyttade, detta på styrelsens begäran.

Vi vill med detta meddelande att alla tar sitt ansvar och följer de säkerhetsriktlinjer som finns i Lagen om skydd mot olyckor.

I speciella fall där boende är beroende av vissa hjälpmedel i form av rullstol eller liknande i trapphuset, så bör man ha en kontakt med styrelsen för att få ett undantag från bestämmelserna.

Vänliga hälsningar, Gona (Fastghetstekniker)