Nyheter

Ändring av avtal för parkeringsplatser och garageplatser

Föreningen har haft ett antal olika hyresavtal för parkerings- och garageplatser, och behöver anpassa avtalen för att få likalydande och uppdaterade villkor för samtliga. De som hyr plats har fått eller kommer att få en uppsägning av det gamla hyresavtalet. Ett erbjudande om nytt hyresavtal skickas ut i samband med detta. För att ingå det nya hyresavtalet behöver innehavaren underteckna det och skicka in båda exemplaren i det bifogade kuvertet, varav det ena kommer att returneras med alla underskrifter. Det gamla avtalet upphör den 31 december 2023.
Föreningen har också beslutat att höja hyresavgifterna för platserna till en mer marknadsanpassad nivå samt på grund av ökade kostnader. Detaljerna framgår av det nya hyresavtalet vars villkor och nivåer överensstämmer med andra motsvarande bostadsrättsföreningar i Täby. 
Processen hanteras av Fastighetsägarna Service Stockholm. Kontaktuppgifter finns i de dokument som har skickats ut till innehavarna.

Avbrott i fjärrvärmen igen 31 okt - 1 nov

Fjärrvärme och därmed varmvatten kommer att vara avstängt tisdag den 31 oktober samt onsdag 1 nov på grund av den sista delen av ombyggnaden. Det ska dras en ny ledning intill OKQ8 från Plutovägen/Centralvägen som haft en tillfällig lösning sedan läckan i slutet av maj. När detta är genomfört är alla fjärrvärmeledningar i Täby från 1960-talet utbytta.
Information om fjärrvärmeavbrott finns här https://www.eon.se/fjarrvarme/avbrott/aktuella

Avbrott i fjärrvärme

Fjärrvärme och därmed varmvatten kommer att vara avstängt på grund av ombyggnad onsdag 13 september. Avbrott kommer även att ske någon gång vecka 39/40.

Information om parkering i Roslags Näsby

Vi påminner bara om vilka parkeringsregler som gäller när man parkerar på gatorna i Roslags Näsby. Detta med anledning av att flera bilar nyligen har fått parkeringsböter. Grundregeln i trafikförordningen är "på allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag." Det vill säga att om gatan inte är skyltad med parkeringsförbud eller tidsbegränsad parkering så gäller 24-timmarsregeln.

Kommande avbrott i fjärrvärmeleveransen

Under måndagen 3/7, klockan 08:00-16:00 kommer det vara avbrott i fjärrvärmeleveransen. Anledningen är för att man kommer att ersätta de ledningar som läckt och orsakat brist på varmvatten senaste tiden. Avbrottet gäller flera BRF, även oss på Höstfibblan 8, och påverkar värme- och varmvattenleveranserna. Kallvattnet påverkas inte och kommer vara igång under tiden.