Nyheter

Hissarbete - Näsbylundsvägen 8 och Korsvägen 30.

Hissen AB påbörjar nu moderniseringen av våra hissar. Måndagen den 18/10 till och med fredagen den 19/11 kommer vi att modernisera hissarna på Näsbylundsvägen 8 och Korsvägen 30. När Hissen AB påbörjar arbete i ny portuppgång kommer boende i god tid erhålla information via såväl anslag i portentré som i brevlåda.

Det blir ett nytt styrsystem, maskineri, ny el och mycket annat nytt. Hissarna kommer under denna tid att vara helt avstängda.
Vi beklagar detta, men vi hoppas ni har överseende med det och vi beklagar de olägenheter det medför, men det är en nödvändig åtgärd för hissens framtida drift.
Vid frågor kan ni kontakta Hissen AB på:
08-618 12 00 

Föreningens synpunkter på förslag till detaljplan avseende Sågtorp 2.

Täby kommun utvecklar Roslags Näsby och planläggning pågår bland annat för flerbostadshus, studentbostäder samt förskola på närliggande fastigheten Sågtorp 2. Planområdet ligger i östra Roslags Näsby, söder om centralvägen. Mer information om planerad utveckling av Roslags Näsby finner du på kommunens hemsida.

Föreningens inlämnade synpunkter till Täby kommun

Öppna

Felaktig sophantering i våra trapphus!

Vi skall hantera vårt avfall på ett ansvarsfullt sätt och hålla en hög standard i vår förening. Det skapar en bra och trevlig boendemiljö för oss alla.

Utanför lägenhetsdörren i våra trapphus är inte en lämplig plats för mellanförvaring av sopor!

Våra trapphus ska hållas rena från hushållssopor av såväl brandskyddsskäl som av sanitära skäl.

Styrelsen

Årsstämma 1 juni 2021

 

INLEDNING
Med anledning av den fortsatta spridningen av det virus som orsakar covid-19 (Corona) så har Riksdagen förlängt den lag som temporärt ska underlätta för bl.a. föreningar och samfälligheter att genomföra stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.
Årets ordinarie årsstämma avses hållas på samma sätt och med samma förutsättningar som förra årets stämma.
Flera av medlemmarna i föreningen ingår i Folkhälsomyndighetens utpekade riskgrupp (+ 70 år).
Styrelsen har beslutat att även i år tillämpa den tillfälliga lagen och har beslutat om undantag för begränsningar i fråga om hur många medlemmar ett ombud får företräda. I den uppkomna situationen kommer det därför att vara möjligt för en medlem att vid årsstämman att vara ombud för upp till tre andra medlemmar i Brf Höstfibblan 8.

OMBUD OCH FULLMAKT
Vi i styrelsen kan inte förhindra om ni vill delta personligen på stämman, men har du symptom, är sjuk eller tillhör en riskgrupp så avråder vi från att ni deltar och uppmanar er att använda er av bifogad fullmakt. Detta är i linje med lagens syfte och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För att underlätta för er så bifogas en dagordning med förslag på beslut från styrelsen i respektive ärende. Om ni vill att ombudet ska rösta i enlighet med styrelsens förslag kryssar ni i den övre rutan. Har ni egna förslag på hur ombudet ska rösta så kan ni skriva det i fullmakten med klargörande om vilken punkt och ert förslag i fullmakten, så kommer den ni ger fullmakt i det ärendet att rösta på det sätt ni föreslagit.

KALLELSE OCH ÅRSREDOVISNING MM
Kallelse till stämman har tidigare skickats ut separat.
Utöver blankett för fullmakt och dagordning med förslag till beslut så bifogades styrelsens årsredovisning, revisorns berättelse, resultat- och balansräkning samt valberedningens förslag till val av ledamöter.
Alla handlingar finns också tillgängliga på föreningens hemsida.

STÄMMANS GENOMFÖRANDE
Årets ordinarie stämma hålls i Grindtorpskyrkan den 1 juni 2021 kl 18.30 och kommer enbart beröra frågor som enligt lag och stadgar behöver hanteras.
På grund av rådande situation blir det inget fika innan mötet.

FRÅGOR
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen, gärna via mejl till .
Vi kommer även fortlöpande uppdatera information på föreningens hemsida www.hostfibblan8.se.
Styrelsen

Vattenavstängning!

VIKTIGT!
Vattenavstämning kommer ske på följande adresser inom kv. Höstfibblan 8.
Korsvägen 10–24, Östra Banvägen 64–70
Tisdag 1/6 mellan kl. 09:00-13:00
Onsdag 2/6 mellan kl. 06:00-11:00
Fredag 4/6 mellan kl. 06:00-11:00

Hoppas att ni har överseende med detta.
HÅLL ALLA TAPPKRANAR STÄNGDA, TACK
Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig projektledare.

Med vänlig hälsning,
Erik Fogdegård
Projektledare