Nyheter

Årsredovisning 2022 - Årsstämma 10 maj


Nu är årsredovisningen för 2022 klar. Tag gärna del av förvaltningsberättelsen, i den framgår väsentliga händelser under året.
I förvaltningsberättelsen noteras bland annat att föreningen haft ett stort antal vattenskador, att renovering av hissar och stammar ägt rum samt att sophanteringen fortfarande är ett bekymmer och medför extrakostnader då en del medlemmar/hyresgäster inte följer föreningens anvisningar och råd. 

Avslutningsvis påminner vi om att alla medlemmar är välkomna till ordinarie årsstämma den 10 maj på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

Lättare förtäring serveras från kl 18:30 och årsstämman startar kl 19:00. 

Årsredovisning 2022.pdf

Valberedningens förslag till styrelse i Brf Höstfibblan 8

Inför årsstämman den 10 maj på Scandic Hotel Täby har valberedningen inkommit med förslag på styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Utförlig information finns i bifogad pdf.

Valberedningens förslag.pdf

Årsstämma 10 maj 2023

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 är välkomna till ordinarie årsstämma onsdagen den 10 maj 2023. Notera att stämman detta år är på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

Lättare förtäring serveras från kl 18:30 och årsstämman startar kl 19:00. 

Innan årsmötet kommer information fortlöpande publiceras på vår hemsida, exempelvis årsredovisning och valberedningens förslag till ledamöter.

Bifogat finner Ni fullmakt för utskrift och kallelsen innehållande dagordning med bland annat inkomna motioner som ska avhandlas.


Väl mött!


Kallelse till ordinarie föreningsstämma 10 maj 2023.docx


FULLMAKT vid ordinarie föreningsstämma 10 maj 2023.docx

Förslag till nya stadgar för bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8

Styrelsen föreslår att föreningens stadgar ska revideras enligt bifogat förslag. Syftet med revideringen är framför allt att anpassa stadgarna till de förändringar som under de senaste åren skett i den lagstiftning som styr verksamheten i bostadsrättsföreningar, framför allt bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Exempelvis har reglerna om vilka ombyggnationer och förändringar i en  lägenhet som kräver tillstånd förtydligats. Förtydligande har även skett vad gäller en bostadsrättshavares underhållsskyldighet för egna installationer.

I övrigt har de nya stadgarna en annan systematik. Stadgarna har därigenom blivit tydligare och mer lättöverskådliga än de nuvarande. Även språkliga justeringar har skett. Förslaget bygger i allt väsentligt på de ”mönsterstadgar” som utarbetats av Bostadsrätterna respektive Fastighetsägarna.

För att en ändring av stadgarna ska bli antagen behöver det tas beslut på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman måste gå med på beslutet. Om förslaget godkänns på den extra föreningsstämman den 4 april avser styrelsen att ta upp förslaget igen på den ordinarie föreningsstämman den 10 maj.


Nya stadgar utkast 230315.pdf

Brev från Hyres- och arrendenämnden angående balkonginglasning.

Brev från Hyres- och arrendenämnden har skickats till boende i föreningens hus byggda kring år 2000.

Ärendet avser godkännande av stämmobeslut från 15 juni 2022 om inglasning av balkonger för hus byggda kring år 2000. 

Stämmobeslutet som fattats innebär att det är varje enskild bostadsrättshavare som själv beslutar om eventuell inglasning. Detta medför att samtliga bostadsrättshavare i de aktuella husen kan komma att beröras av beslutet och därmed måste ge sitt samtycke till eventuell inglasning i respektive fall. Att få frågan hanterad i Hyres- och arrendenämnden gör att stämmobeslutet blir godkänt och därmed att separata medgivanden från andra boende inte behöver inhämtas i varje enskilt framtida fall kring inglasning, det hanteras istället samlat för alla vid ett tillfälle. Föreningen har därför ansökt hos Hyres- och arrendenämnden att stämmobeslutet ska godkännas enligt reglerna i 9 kap 16 § andra punkten bostadsrättslagen. 
Hyres- och arrendenämnden kontaktar nu alla berörda bostadsrättsinnehavare som inte har lämnat samtycke till stämmobeslutet. För att minska antalet medlemmar att hantera för Hyres- och arrendenämnden kommer föreningen inom kort att inhämta samtycke från berörda bostadsrättsinnehavare.

Ytterligare information lämnas i skrivelse som avses lämnas ut under helgen 18-19 mars till alla berörda lägenheter.