Nyheter

Inkomna motioner till årsstämman 2023

Har du som är medlem i brf Höstfibblan 8 förslag på en åtgärd där du önskar ett beslut kan du skriva en motion. Det kan exempelvis gälla önskemål om vad som bör ske kommande året.
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska i enlighet med stadgarna skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast den 1 februari, eller den senare dag som styrelsen meddelar. Inkomna motioner röstar man sedan om på årsmötet. 

Motioner årsstämma 2023.pdf

Årsredovisning 2022 - Årsstämma 10 maj


Nu är årsredovisningen för 2022 klar. Tag gärna del av förvaltningsberättelsen, i den framgår väsentliga händelser under året.
I förvaltningsberättelsen noteras bland annat att föreningen haft ett stort antal vattenskador, att renovering av hissar och stammar ägt rum samt att sophanteringen fortfarande är ett bekymmer och medför extrakostnader då en del medlemmar/hyresgäster inte följer föreningens anvisningar och råd. 

Avslutningsvis påminner vi om att alla medlemmar är välkomna till ordinarie årsstämma den 10 maj på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

Lättare förtäring serveras från kl 18:30 och årsstämman startar kl 19:00. 

Årsredovisning 2022.pdf

Valberedningens förslag till styrelse i Brf Höstfibblan 8

Inför årsstämman den 10 maj på Scandic Hotel Täby har valberedningen inkommit med förslag på styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Utförlig information finns i bifogad pdf.

Valberedningens förslag.pdf

Årsstämma 10 maj 2023

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 är välkomna till ordinarie årsstämma onsdagen den 10 maj 2023. Notera att stämman detta år är på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

Lättare förtäring serveras från kl 18:30 och årsstämman startar kl 19:00. 

Innan årsmötet kommer information fortlöpande publiceras på vår hemsida, exempelvis årsredovisning och valberedningens förslag till ledamöter.

Bifogat finner Ni fullmakt för utskrift och kallelsen innehållande dagordning med bland annat inkomna motioner som ska avhandlas.


Väl mött!


Kallelse till ordinarie föreningsstämma 10 maj 2023.docx


FULLMAKT vid ordinarie föreningsstämma 10 maj 2023.docx

Förslag till nya stadgar för bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8

Styrelsen föreslår att föreningens stadgar ska revideras enligt bifogat förslag. Syftet med revideringen är framför allt att anpassa stadgarna till de förändringar som under de senaste åren skett i den lagstiftning som styr verksamheten i bostadsrättsföreningar, framför allt bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Exempelvis har reglerna om vilka ombyggnationer och förändringar i en  lägenhet som kräver tillstånd förtydligats. Förtydligande har även skett vad gäller en bostadsrättshavares underhållsskyldighet för egna installationer.

I övrigt har de nya stadgarna en annan systematik. Stadgarna har därigenom blivit tydligare och mer lättöverskådliga än de nuvarande. Även språkliga justeringar har skett. Förslaget bygger i allt väsentligt på de ”mönsterstadgar” som utarbetats av Bostadsrätterna respektive Fastighetsägarna.

För att en ändring av stadgarna ska bli antagen behöver det tas beslut på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman måste gå med på beslutet. Om förslaget godkänns på den extra föreningsstämman den 4 april avser styrelsen att ta upp förslaget igen på den ordinarie föreningsstämman den 10 maj.


Nya stadgar utkast 230315.pdf