Nyheter

Årsstämma 1 juni 2021

 

INLEDNING
Med anledning av den fortsatta spridningen av det virus som orsakar covid-19 (Corona) så har Riksdagen förlängt den lag som temporärt ska underlätta för bl.a. föreningar och samfälligheter att genomföra stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.
Årets ordinarie årsstämma avses hållas på samma sätt och med samma förutsättningar som förra årets stämma.
Flera av medlemmarna i föreningen ingår i Folkhälsomyndighetens utpekade riskgrupp (+ 70 år).
Styrelsen har beslutat att även i år tillämpa den tillfälliga lagen och har beslutat om undantag för begränsningar i fråga om hur många medlemmar ett ombud får företräda. I den uppkomna situationen kommer det därför att vara möjligt för en medlem att vid årsstämman att vara ombud för upp till tre andra medlemmar i Brf Höstfibblan 8.

OMBUD OCH FULLMAKT
Vi i styrelsen kan inte förhindra om ni vill delta personligen på stämman, men har du symptom, är sjuk eller tillhör en riskgrupp så avråder vi från att ni deltar och uppmanar er att använda er av bifogad fullmakt. Detta är i linje med lagens syfte och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För att underlätta för er så bifogas en dagordning med förslag på beslut från styrelsen i respektive ärende. Om ni vill att ombudet ska rösta i enlighet med styrelsens förslag kryssar ni i den övre rutan. Har ni egna förslag på hur ombudet ska rösta så kan ni skriva det i fullmakten med klargörande om vilken punkt och ert förslag i fullmakten, så kommer den ni ger fullmakt i det ärendet att rösta på det sätt ni föreslagit.

KALLELSE OCH ÅRSREDOVISNING MM
Kallelse till stämman har tidigare skickats ut separat.
Utöver blankett för fullmakt och dagordning med förslag till beslut så bifogades styrelsens årsredovisning, revisorns berättelse, resultat- och balansräkning samt valberedningens förslag till val av ledamöter.
Alla handlingar finns också tillgängliga på föreningens hemsida.

STÄMMANS GENOMFÖRANDE
Årets ordinarie stämma hålls i Grindtorpskyrkan den 1 juni 2021 kl 18.30 och kommer enbart beröra frågor som enligt lag och stadgar behöver hanteras.
På grund av rådande situation blir det inget fika innan mötet.

FRÅGOR
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen, gärna via mejl till .
Vi kommer även fortlöpande uppdatera information på föreningens hemsida www.hostfibblan8.se.
Styrelsen

Vattenavstängning!

VIKTIGT!
Vattenavstämning kommer ske på följande adresser inom kv. Höstfibblan 8.
Korsvägen 10–24, Östra Banvägen 64–70
Tisdag 1/6 mellan kl. 09:00-13:00
Onsdag 2/6 mellan kl. 06:00-11:00
Fredag 4/6 mellan kl. 06:00-11:00

Hoppas att ni har överseende med detta.
HÅLL ALLA TAPPKRANAR STÄNGDA, TACK
Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig projektledare.

Med vänlig hälsning,
Erik Fogdegård
Projektledare

 

Årsstämma den 1 juni

Den 1 juni planerar vi ha årsstämma i Grindtorpskyrkan kl 18:30. På grund av rådande situation kan datum för årsstämman komma att senareläggas. Eventuell senareläggning av årsstämma kommer meddelas på hemsidan.

Information från Höstfibblans valberedning!

Valberedningens uppgift är att tillse bostadsrättsföreningens behov av en väl fungerande styrelse med rätt sammansättning och hänsyn tagen till kompetens och erfarenheter.


Kom med dina synpunkter!

Vad behöver särskilt tänkas på?

Har Du förslag till förändringar?

Skicka dina synpunkter, förslag och önskemål senast 30 mars till

Du kan även lämna förslag i ett förseglat kuvert, adresserat till valberedningen, i någon av föreningens brevlådor på Östra Banvägen 68 eller Korsvägen 18.

 

Delta i styrelsearbetet

Vill du vara med i styrelsen eller bidra på annat sätt till arbetet i föreningen?

Just nu har styrelsen särskilt behov av en byggnadstekniker. Antingen som styrelsemedlem eller som bollplank.

Hör av dig!

Tänk på att dina förslag skall innehålla sådant som rör styrelsens sammansättning och arbete.

 

Hälsningar,

Valberedningen

Hans Malmborg, Lars-Erik Ekström, Irene Persson och Ulrika Langels