Nyheter

Städning cykelrum

Tack alla som har märkt sina cyklar, pulkor, mopeder, sparkcyklar mm. De kommer att stå kvar i sina cykelrum eller cykelställ. Mopeder ska dock förvaras utomhus.
Alla saker som inte har märkts upp kommer att flyttas och förvaras under en begränsad tid innan de forslas bort.
För frågor kontakta Delagott
K
undtjänst 08-33 12 10

Intresseanmälan balkonginglasning

Föreningens styrelse arbetar med processen kring att söka bygglov för att möjliggöra inglasning av balkonger i husen byggda kring år 2000, i enlighet med stämmobeslut fattat på ordinarie årsstämma 2022.

Det har pågått en process i Hyres- och arrendenämnden för att få stämmobeslutet från 2022 godkänt. Beslutet godkändes tidigare i år. Detta innebär att det kommer att underlätta för enskilda lägenhetsinnehavare vid byggnation i det fall föreningen får ett beviljat bygglov för inglasning.

Innan arbetet fortskrider avseende bygglovsansökan önskar föreningen få en bild av hur många medlemmar i de aktuella husen som kan vara intresserade av en inglasning av balkong.

Intresseanmälan
Kan du vara intresserad av att inglasa din balkong? Skicka i så fall ett mail till och meddela detta (skriv ”Intresseanmälan balkonginglasning” i rubriken och meddela ditt namn och lägenhetsnummer i mailet).

Intresseanmälan utgör INTE någon bindande anmälan för att faktiskt glasa in balkongen, utan syftar endast till att se hur stort intresset av inglasning är för tillfället.

Intresseanmälan behöver inkomma senast 31 maj 2024.

Styrelsen kommer efter 31/5 att skapa en mailgrupp med de medlemmar som anmält intresse kring balkonginglasning.

Styrelsen har inte idag några upplysningar kring vad en inglasning kan kosta, sådan information kommer att ges i uppdrag till en arbetsgrupp att ta fram, se nedan.

Arbetsgrupp
Innan fortsatt framtagande av bygglovshandlingar hanteras så behöver en leverantör av balkonginglasning anlitas.

Styrelsen kommer att be de som lämnat intresseanmälan att inom sig sätta samman en arbetsgrupp som tar kontakt med aktörer som genomför balkonginglasningar och till styrelse föreslå en eller flera sådana som kan anlitas för att ta fram bygglovshandlingar, hålla i bygglovsprocessen samt installera inglasningar.

Viktigt när firmor kontaktas är att tydliggöra att konstruktionerna INTE på något sätt får fästas in i fasaderna, enda tillåtna infästningar är i balkongplatta.

Frågor
Frågor hänvisas till föreningens mailadress,

/ Styrelsens Brf Höstfibblan 8

Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 24 april 2024

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Plats: Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4

Tid: Onsdag 24 april 2024, kl 19:00

Lättare förtäring kommer att serveras från kl 18.30.

DAGORDNING, ÅRSREDOVISNING MM

Med kallelsen bifogas dagordning, samt fullmaktsblankett. Av dagordningen framgår de ärenden som styrelsen tar upp för beslut på stämman. Till årets stämma har inte inkommit några motioner från medlemmar.

På föreningens hemsida, www.hostfibblan8.se, kommer innan stämman att publiceras styrelsens årsredovisning, revisorns berättelse, resultat- och balansräkning samt valberedningens förslag till val av ledamöter.

Alla handlingar kommer också att finnas tillgängliga på plats vid stämman.

FRÅGOR

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen, gärna via mejl till .

Vi kommer även fortlöpande uppdatera information på föreningens hemsida www.hostfibblan8.se.

Väl mött!

/Styrelsen


Kallelse till ordinarie föreningsstämma 24 april 2024 slutlig.docx

FULLMAKT vid föreningsstämma 24 april 2024 slutlig.docx

valberedning-förslag-2024.4.pdf

Kom med i vår styrelse

Vi söker dig som vill bidra med dina kunskaper och förmågor i styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8. Hör av dig senast den 2 april.

Föreningen består idag av 296 lägenheter och 28 lokaler. Vi har cirka 50 hyresrätter. I styrelsen sitter sju ledamöter och två suppleanter.

Vi söker nu dig som vill vara med och påverka och ta ansvar. Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag men det är också kul och givande. Det utgår även ersättning för arbetet i form av arvode.

Styrelsen ansvarar bland annat för föreningens ekonomi och budgetplanering samt för boendemiljön. Vi ansvarar för underhållet av fastigheten och marken som föreningen äger. Föreningen har en fastighetsförvaltare, Delagott, som sköter huvuddelen av den praktiska fastighetsförvaltningen.

Det vi speciellt skulle behöva förstärka i närtid är styrelsens tillgång till utökad kompetens inom:

• Bygg-/Fastighetsteknik (Ingenjör)

• Ekonomi-/Bankerfarenhet

• Värme-/Energiteknik

Men alla ansökningar är mycket värdefulla och välkomna!

Som medlem i styrelsen blir du en del av ett kunnigt och positivt gäng med uppdraget att företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa.

Låter detta intressant? Tveka inte att höra av dig till oss på: eller via telefon. Vi tar emot ansökningar t o m 2 april.

Med vänliga hälsningar

Björn Axelsson 0736-40 06 40

Malou Wilson 0736-26 11 21

Staffan Hedberg 073-91 86 67

Reklam om inglasning

Flera boende har fått reklam om inglasning av balkong. Bara för information så är detta inget som föreningen eller styrelsen står bakom. Det saknas bygglov för inglasning vad gäller den nya delen och där får inte heller göras några installationer med fästen i fasaden.