Nyheter

Förslag till nya stadgar för bostadsrättsföreningen Höstfibblan 8

Styrelsen föreslår att föreningens stadgar ska revideras enligt bifogat förslag. Syftet med revideringen är framför allt att anpassa stadgarna till de förändringar som under de senaste åren skett i den lagstiftning som styr verksamheten i bostadsrättsföreningar, framför allt bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Exempelvis har reglerna om vilka ombyggnationer och förändringar i en  lägenhet som kräver tillstånd förtydligats. Förtydligande har även skett vad gäller en bostadsrättshavares underhållsskyldighet för egna installationer.

I övrigt har de nya stadgarna en annan systematik. Stadgarna har därigenom blivit tydligare och mer lättöverskådliga än de nuvarande. Även språkliga justeringar har skett. Förslaget bygger i allt väsentligt på de ”mönsterstadgar” som utarbetats av Bostadsrätterna respektive Fastighetsägarna.

För att en ändring av stadgarna ska bli antagen behöver det tas beslut på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman måste gå med på beslutet. Om förslaget godkänns på den extra föreningsstämman den 4 april avser styrelsen att ta upp förslaget igen på den ordinarie föreningsstämman den 10 maj.


Nya stadgar utkast 230315.pdf

Brev från Hyres- och arrendenämnden angående balkonginglasning.

Brev från Hyres- och arrendenämnden har skickats till boende i föreningens hus byggda kring år 2000.

Ärendet avser godkännande av stämmobeslut från 15 juni 2022 om inglasning av balkonger för hus byggda kring år 2000. 

Stämmobeslutet som fattats innebär att det är varje enskild bostadsrättshavare som själv beslutar om eventuell inglasning. Detta medför att samtliga bostadsrättshavare i de aktuella husen kan komma att beröras av beslutet och därmed måste ge sitt samtycke till eventuell inglasning i respektive fall. Att få frågan hanterad i Hyres- och arrendenämnden gör att stämmobeslutet blir godkänt och därmed att separata medgivanden från andra boende inte behöver inhämtas i varje enskilt framtida fall kring inglasning, det hanteras istället samlat för alla vid ett tillfälle. Föreningen har därför ansökt hos Hyres- och arrendenämnden att stämmobeslutet ska godkännas enligt reglerna i 9 kap 16 § andra punkten bostadsrättslagen. 
Hyres- och arrendenämnden kontaktar nu alla berörda bostadsrättsinnehavare som inte har lämnat samtycke till stämmobeslutet. För att minska antalet medlemmar att hantera för Hyres- och arrendenämnden kommer föreningen inom kort att inhämta samtycke från berörda bostadsrättsinnehavare.

Ytterligare information lämnas i skrivelse som avses lämnas ut under helgen 18-19 mars till alla berörda lägenheter.

Välkommen till nya hemsidan

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

 

Hissrenovering

Renoveringen av föreningens samtliga hissar är i slutfasen och tyvärr har det under ett par veckor varit stora problem med hissen på Östra Banvägen 68. De återstående hissrenoveringarna har varit planerade att starta Q2 2023. Styrelsen försöker nu tidigarelägga den planerade renoveringen av våra hissar och prioriterar start av Östra Banvägen 68. 

Avgiftshöjning från 1 januari 2023.

På grund av ökade kostnader för vår bostadsrättsförening har styrelsen beslutat att höja årsavgiften för bostadsrätter med 10% och månadshyran för p-plats med 125kr - 175kr beroende av p-plats.

De nya avgifterna gäller från 1 januari 2023.