Nyheter

Aviseringar via Kivra istället för post

Från och med kvartal 3 kommer Delagott att använda Kivra istället för att skicka vanlig post när det gäller aviseringen av avgifter. Detta gäller alla som har en Kivrabrevlåda. Kom ihåg att kontrollera Kivra så du inte missar dina aviseringar.
De som inte är anslutna till Kivra eller får och betalar sina avier via e-post, e-faktura och/eller autogiro kommer inte att påverkas av detta.
För frågor kontakta eller ring Delagott på 08-331210.

Städning cykelrum

Tack alla som har märkt sina cyklar, pulkor, mopeder, sparkcyklar mm. De kommer att stå kvar i sina cykelrum eller cykelställ. Mopeder ska dock förvaras utomhus.
Alla saker som inte har märkts upp kommer att flyttas och förvaras under en begränsad tid innan de forslas bort.
För frågor kontakta Delagott
K
undtjänst 08-33 12 10

Intresseanmälan balkonginglasning

Föreningens styrelse arbetar med processen kring att söka bygglov för att möjliggöra inglasning av balkonger i husen byggda kring år 2000, i enlighet med stämmobeslut fattat på ordinarie årsstämma 2022.

Det har pågått en process i Hyres- och arrendenämnden för att få stämmobeslutet från 2022 godkänt. Beslutet godkändes tidigare i år. Detta innebär att det kommer att underlätta för enskilda lägenhetsinnehavare vid byggnation i det fall föreningen får ett beviljat bygglov för inglasning.

Innan arbetet fortskrider avseende bygglovsansökan önskar föreningen få en bild av hur många medlemmar i de aktuella husen som kan vara intresserade av en inglasning av balkong.

Intresseanmälan
Kan du vara intresserad av att inglasa din balkong? Skicka i så fall ett mail till och meddela detta (skriv ”Intresseanmälan balkonginglasning” i rubriken och meddela ditt namn och lägenhetsnummer i mailet).

Intresseanmälan utgör INTE någon bindande anmälan för att faktiskt glasa in balkongen, utan syftar endast till att se hur stort intresset av inglasning är för tillfället.

Intresseanmälan behöver inkomma senast 31 maj 2024.

Styrelsen kommer efter 31/5 att skapa en mailgrupp med de medlemmar som anmält intresse kring balkonginglasning.

Styrelsen har inte idag några upplysningar kring vad en inglasning kan kosta, sådan information kommer att ges i uppdrag till en arbetsgrupp att ta fram, se nedan.

Arbetsgrupp
Innan fortsatt framtagande av bygglovshandlingar hanteras så behöver en leverantör av balkonginglasning anlitas.

Styrelsen kommer att be de som lämnat intresseanmälan att inom sig sätta samman en arbetsgrupp som tar kontakt med aktörer som genomför balkonginglasningar och till styrelse föreslå en eller flera sådana som kan anlitas för att ta fram bygglovshandlingar, hålla i bygglovsprocessen samt installera inglasningar.

Viktigt när firmor kontaktas är att tydliggöra att konstruktionerna INTE på något sätt får fästas in i fasaderna, enda tillåtna infästningar är i balkongplatta.

Frågor
Frågor hänvisas till föreningens mailadress,

/ Styrelsens Brf Höstfibblan 8

Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 24 april 2024

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Plats: Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4

Tid: Onsdag 24 april 2024, kl 19:00

Lättare förtäring kommer att serveras från kl 18.30.

DAGORDNING, ÅRSREDOVISNING MM

Med kallelsen bifogas dagordning, samt fullmaktsblankett. Av dagordningen framgår de ärenden som styrelsen tar upp för beslut på stämman. Till årets stämma har inte inkommit några motioner från medlemmar.

På föreningens hemsida, www.hostfibblan8.se, kommer innan stämman att publiceras styrelsens årsredovisning, revisorns berättelse, resultat- och balansräkning samt valberedningens förslag till val av ledamöter.

Alla handlingar kommer också att finnas tillgängliga på plats vid stämman.

FRÅGOR

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen, gärna via mejl till .

Vi kommer även fortlöpande uppdatera information på föreningens hemsida www.hostfibblan8.se.

Väl mött!

/Styrelsen


Kallelse till ordinarie föreningsstämma 24 april 2024 slutlig.docx

FULLMAKT vid föreningsstämma 24 april 2024 slutlig.docx

valberedning-förslag-2024.4.pdf