Förslag till nya stadgar för brf Höstfibblan 8

Styrelsen kommer att till den ordinarie årsstämman den 15 juni föreslå att föreningen antar nya stadgar. För att en ändring av stadgarna ska kunna genomföras behöver det tas beslut på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman måste gå med på beslutet. Om förslaget godkänns på den ordinarie årsstämman den 15 juni avser styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma under hösten.

Anledningen till förslaget är att stadgarna behöver moderniseras, främst eftersom det skett ett antal förändringar i den lagstiftning som styr verksamheten i bostadsrättsföreningar, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Förslaget bygger i allt väsentligt på den mall till ”mönsterstadgar” som arbetats fram av Fastighetsägarna.

Vid en första anblick kan det se ut som att förslaget till nya stadgar skiljer sig en hel del från de nuvarande. I sak skiljer det sig dock inte särskilt mycket åt. Den stora förändringen är att förslaget till nya stadgar har en helt annan systematik. Stadgarna blir därigenom mycket tydligare än de nuvarande och mer lättöverskådliga.

Läs förslaget till nya stadgar: Nya-stadgar-utkast-220307.pdf